Aktualności

Zgłoszenie aktualizacyjne

Centralny Rejestr Podmiotów Akcyzowych

W wyniku nowelizacji ustawy o podatku akcyzowym, która weszła w życie z dniem 1 lutego 2021 r. uruchomiony został Centralny Rejestr Podmiotów Akcyzowych oraz wprowadzone zostały w związku z tym określone wymogi dla podmiotów stosujących wyroby akcyzowe, w tym zwolnione z akcyzy.

Dotąd rejestry podmiotów dokonujących czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem akcyzowym czy podmiotów dokonujących czynności z wyrobami akcyzowymi zwolnionymi z akcyzy ze względu na ich przeznaczenie były prowadzone regionalnie przez naczelników poszczególnych urzędów skarbowych. Od lutego br. zaczyna funkcjonować jeden i prowadzony w postaci elektronicznej Centralny Rejestr Podmiotów Akcyzowych, za który odpowiada Naczelnik Izby Administracji Skarbowej w Poznaniu.

Jak wspomniane zmiany będą oddziaływały na cegielnie?

Dotychczas istniała możliwość nabywania przez cegielnie węgla na potrzeby realizacji procesów mineralogicznych z przeznaczeniem do spalania w piecach kręgowych Hoffmana w procesie wypalania wyrobów ceramicznych oraz z prawem korzystania ze zwolnienia z akcyzy przy zakupie takiego węgla ze względu na jego przeznaczania zgodnie z art. 31a ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku akcyzowym. Po zmianach w przepisach możliwość ta pozostaje nadal i nic w tym zakresie się nie zmieniło. Nie uległ zmianie także wprowadzony od lipca ub.r. zakaz sprzedaży podmiotom stosującym węgiel w źródłach spalania o nominalnej mocy cieplnej mniejszej niż 1 MW miałów węglowych o najniższych parametrach tj.  o wartości opałowej poniżej 24.000 kJ/kg oraz o zawartości popiołu wyższej niż 12% i zawartości siarki wyższej niż 1,2%.

Z punktu widzenia cegielni nie korzystających ze zwolnienia z akcyzy przy nabywaniu węgla na potrzeby prowadzenia procesu wypału w piecach kręgowych zmiany wprowadzone w życie w ustawie o podatku akcyzowym od lutego 2021 r. nie pociągają żadnych skutków. Natomiast dla cegielni korzystających ze zwolnienia z akcyzy przy nabywaniu węgla zmiany te sprowadzają się do jednego podstawowego obowiązku - dokonania aktualizacji zgłoszenia rejestracyjnego za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych Celno-Skarbowych (PUESC). Mowa o zgłoszeniu rejestracyjnym, które zostało złożone przed pierwszym zakupem węgla ze zwolnieniem z akcyzy na formularzu AKC-R w myśl art. 16 ust. 1 ustawy o podatku akcyzowym do naczelnika urzędu celnego lub po reformie administracji celno-skarbowej do naczelnika właściwego urzędu celnego.

Zgłoszenie aktualizacyjne winno być dokonać w terminie do 30 czerwca 2021 r.

O co chodzi?

Od momentu objęcia węgla jako wyrobu węglowego podatkiem akcyzowym od 2012 r. wszystkie podmioty dokonujące czynności z tym wyrobem – a więc zarówno sprzedawcy węgla określani obecnie jako pośredniczące podmioty węglowe, jak i użytkownicy określani aktualnie jako finalni nabywcy węglowi zostali obciążeni określonymi powinnościami. Po stronie finalnych nabywców węglowych – bo Państwo nas w tym momencie interesują – wprowadzony został obowiązek dokonania zgłoszenia rejestracyjnego do właściwego rejestru podmiotów akcyzowych oraz wówczas założenia, zaplombowania i bieżącego prowadzenia ewidencji wyrobów akcyzowych. Obowiązek ten po krótkim okresie został ostatecznie uchylony wobec nabywców węgla.

W wyniku bieżącej nowelizacji ustawy o podatku akcyzowym przepisy likwidują możliwość dokonywania zgłoszeń i ich aktualizacji w formie tradycyjnej (papierowej) do ewidencji podmiotów akcyzowych prowadzonych przez poszczególne urzędy skarbowe i przenoszą realizację tych obowiązków wyłącznie do postaci elektronicznej prowadzonej za pośrednictwem platformy PUESC w ramach powołanego Centralnego Rejestru Podmiotów Akcyzowych (CRPA).  Dlatego też na podmioty już zarejestrowane w dotychczasowych ewidencjach nałożony został obowiązek aktualizacji zgłoszenia rejestracyjnego we wskazanym już terminie czyli do 30 czerwca.

Podmioty akcyzowe, które były już wcześniej zarejestrowane w lokalnych bazach prowadzonych przez naczelników urzędów skarbowych, nie dokonują ponownie rejestracji, są jednak zobowiązane elektronicznie potwierdzić dotychczasowe dane i uzupełnić zgłoszenie rejestracyjne o wymagane dane.

Proces rejestracji podmiotu w CRPA jest kilkuetapowy i wymaga:

 • założenia konta na PUESC przez osobę fizyczną (właściciela, pracownika lub pełnomocnika podmiotu),
 • rejestracji reprezentacji na PUESC, aby uzyskać możliwość aktualizacji danych podmiotu,
 • rejestracji w CRPA lub aktualizacji danych firmy, aby zostać zarejestrowanym w CRPA.

Aby rozpocząć rejestrację, przez Platformę Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych (PUESC) należy złożyć do Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Poznaniu wniosek wykorzystywany w procedurze rejestracyjnej.

W zależności od zakresu wcześniejszej rejestracji na PUESC wnioskami, które wykorzystuje się przy rejestracji podmiotu w CRPA, mogą być:

 • WRR0001 Rejestracja danych osoby [SEAP],
 • WPE0001 Rejestracja aktualizacja reprezentacji firmy [SZPROT],
 • WRP0001 Rejestracja danych firmy [SZPROT],
 • WRP0002 Aktualizacja danych firmy [SZPROT].

Wśród kilku danych niezbędnych do wprowadzenia do wniosku w procesie aktualizacji zgłoszenia lub rejestracji podmiotu pewnej trudności może nastręczyć podanie konkretnego numeru CN wyrobów akcyzowych, gdyż są one przyjmowane we wniosku w postaci 8-cyfrowej. Dlatego poniżej podajemy podpowiedź, jak wybrać właściwe pozycje dla węgla najczęściej stosowanego w cegielniach:

 • CN 27011290 - Węgiel bitumiczny, nawet sproszkowany, ale nieaglomerowany (z wył. koksowego) – ta pozycja dotyczy wszelkich rodzajów węgla, które mają wartość opałową min. 24421,6 kJ/kg (5 833 kcal/kg), a więc zarówno dla miałów wysokoenergetycznych, jak i groszków, kostki,
 • CN 27011900 - Węgiel nawet sproszkowany, ale nieaglomerowany (z wył. antracytu i węgla bitumicznego) – ta pozycja może mieć zastosowanie wyłącznie wówczas, jeżeli stosujecie Państwo na stałe węgiel o wartości opałowej poniżej wartości 24421,6 kJ/kg (5 833 kcal/kg) czyli może to być jedynie niskoenergetyczny groszek lub orzech, względnie wschodni ekomiał  na granicy wymagań jakościowych.

W sytuacji wątpliwości związanych z koniecznością dokonania zgłoszenia aktualizacyjnego lub dotyczących spraw technicznych można kontaktować się z infolinią Help Desc SISC pod numerem telefonu 33 483 20 55.

Poniżej przydatne linki, pod którymi znajdziecie Państwo dodatkowe informacje:

https://www.gov.pl/web/kas/uruchamiamy-centralny-rejestr-podmiotow-akcyzowych - ogólna informacja o uruchomieniu rejestru,

https://www-2.puesc.gov.pl/uslugi/crpa-uzyskaj-wpis-do-centralnego-rejestru-podmiotow-akcyzowych - rejestracja w CRPA wraz z FAQ,

https://puesc.gov.pl/documents/10180/20978/Instrukcja_e-Klient_020617.pdf/659cc16e-f20b-49c0-9c32-003ac148e05f - elektroniczna instrukcja rejestracji w systemie e-Klient,

http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20170000371/O/D20170371.pdf - rozporządzenie określające właściwość miejscową urzędów skarbowych i izb skarbowych na potrzeby podatku akcyzowego.

Dla przypomnienia należy wskazać także, iż zgodnie z art. 19 ust.1 ustawy o podatku akcyzowym podmiot, który zaprzestał wykonywania czynności podlegających wpisowi do rejestru jest zobowiązany w terminie 7 dni złożyć stosowne zgłoszenie.

Na koniec informujemy także, że wyżej opisane zmiany nie wprowadzają żadnych modyfikacji w zakresie ewentualnego pojawienia się po Państwa stronie obowiązku ewidencjonowania ilości nabywanego węgla lub dokonywania czynności w elektronicznym systemie monitowania. Zarówno przepis art. 46q ust. 2 ustawy o podatku akcyzowym wskazujący uczestników systemu, jaki art. 138i ustawy określający wymagania w zakresie prowadzenia ewidencji wyrobów węglowych nie wymieniają Państwa - finalnych nabywców węglowych jako podmiotów zobowiązanych w tym zakresie.

Aby spełnić wymóg skorzystania z zakupu węgla bez akcyzy zgodnie z przepisami należy:

- złożyć sprzedawcy oświadczenie, że odebrane przez Was wyroby węglowe są przeznaczone do celów uprawniających do zwolnienia od akcyzy, a konkretnie na potrzeby prowadzenia procesów mineralogicznych,

- otrzymać fakturę dokumentującą tę sprzedaż zawierającą pozycję CN wyrobów węglowych oraz ich ilość wyrażoną w kilogramach.

Ponadto sprzedawca jest zobowiązany wraz z dostawą węgla dostarczyć Państwu kopię atestu jakości węgla, co jednak wynika już z innych przepisów niż ustawa o podatku akcyzowym.

Oświadczenie, o uprawnieniu do nabycia wyrobów węglowych zwolnionych z akcyzy z uwagi na ich przeznaczenie powinno zawierać:

- nazwę firmy lub działalności gospodarczej (w przypadku JDG), adres siedziby lub zamieszkania oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP),

- określenie ilości, rodzaju oraz przeznaczenia nabywanych wyrobów węglowych,

- datę i miejsce złożenia oświadczenia oraz czytelny podpis składającego oświadczenie.

 

Aktualizacja (28.06.2021):

W związku ze zbliżającym się terminem przejściowym wyznaczonym na 30 czerwca 2021 roku na:

 - zarejestrowanie się w CRPA przez:

 • podmiot, który w ramach prowadzonej działalności gospodarczej prowadzi miejsce niszczenia wyrobów akcyzowych,
 • pośredniczący podmiot węglowy i pośredniczący podmiot gazowy, który prowadzi działalność na podstawie powiadomienia złożonego naczelnikowi urzędu skarbowego,
 • podmiot zużywający nieprowadzący działalności gospodarczej, który nie jest osobą fizyczną i zużywa zwolnione od akcyzy paliwa lotnicze, paliwa żeglugowe, gaz LPG,

- uzupełnienie zgłoszenia rejestracyjnego przez podmiot, który złożył przyjęte przez naczelnika urzędu skarbowego zgłoszenie rejestracyjne AKC-R,

a także w związku z coraz większym obciążeniem platformy PUESC w wyniku dużej liczby rejestracji nowych podmiotów na platformie zamieszczony został komunikat, iż rozpoczęcie procedury rejestracyjnej do 30 czerwca 2021 roku będzie uznawane za dochowanie wyznaczonego terminu, pod warunkiem zakończenia procesu rejestracji i zarejestrowania podmiotu w CRPA do 31 sierpnia br., chyba że uchybienie terminowi nastąpi z przyczyn leżących po stronie organu.

Oznacza to, że tak naprawdę skuteczne złożenie wniosku o założenie konta na platformie PUESC w terminie do 30 czerwca 2021 r. pozwoli na dochowanie procedury w wyznaczonym czasie pod warunkiem jej skutecznego sfinalizowania do 31 sierpnia br.

© Copyright © 2001 - 2021 CERBUD - Realizacja projektu: Nanotechnic

Ciasteczka

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.