Krajowe Zrzeszenie Producentów Materiałów Budowlanych

Krajowe Zrzeszenie Producentów Materiałów Budowlanych CERBUD powstało w 2001 r. z inicjatywy kilkunastu właścicieli cegielni z rejonu Sandomierza i Kraśnika oraz obecnego Prezesa Zarządu Andrzeja Reja.

Zrzeszenie jest samorządną, niezależną, branżową organizacją zrzeszającą i reprezentującą interesy małych i średniej wielkości producentów ceramicznych materiałów budowlanych oraz podmiotów produkujących inne niż materiały budowlane wyroby lub materiały dla budownictwa lub świadczących swoje usługi na potrzeby budownictwa.

Powodem powołania organizacji do funkcjonowania były coraz większe trudności właścicieli małych zakładów ceramicznych w zakresie bieżącego funkcjonowania i prowadzenia działalności gospodarczej, których głównymi powodami obok kryzysu był brak zwartej reprezentacji środowiska oraz jego interesów wobec administracji rządowej i samorządowej, a także szereg niekorzystnych uregulowań prawnych pogłębiających ekonomiczne trudności przedsiębiorstw na czele z bardzo złymi przepisami dotyczącymi podatków lokalnych.

Głównymi celami statutowymi organizacji obecnie są:

 • reprezentowanie potrzeb oraz obrona praw i interesów członków wobec wszelkich organów i instytucji,
 • działania na rzecz promocji i rozwoju przemysłu ceramicznego w Polsce, w szczególności branży małej i średniej ceramiki budowlanej,
 • propagowanie i promowanie wiedzy o tradycyjnej ceramice budowlanej oraz dobrych praktykach w budownictwie,
 • działania na rzecz ochrony interesów nabywców materiałów budowlanych, w tym konsumentów,
 • działania edukacyjne i szkoleniowe w obszarze budownictwa.

Zjazd założycielski organizacji odbył się w kwietniu 2001 r., natomiast pierwszy Walny Zjazd Członków, na którym dokonano wyboru pierwszych władz organizacji miał miejsce w lipcu 2001 r. Aktualnie swoje funkcje pełnią organy piątej kadencji.

Siedziba Zrzeszenia znajduje się w miejscowości Zaklików, województwo podkarpackie. Natomiast stałe Biuro Zrzeszenia, które realizuje bieżącą obsługę organizacji ulokowane jest od 2002 r. w Kraśniku, woj. lubelskie.

Pracami Biura Zrzeszenia kieruje Dyrektor Biura. Od stycznia 2003 r. funkcję tę pełni mgr Tomasz Rowiński. Biuro Zrzeszenia koordynuje bieżące kontakty z członkami organizacji, realizuje bieżące prace Zrzeszenia oraz obsługuje korespondencję kierowaną do Zrzeszenia, a także prowadzi obsługę Zarządu Zrzeszenia. Biuro Zrzeszenia zapewnia również obsługę prawną Zrzeszenia, a także świadczoną na rzecz członków organizacji w ramach ich członkostwa w Zrzeszeniu.

W okresie największych trudności dla środowiska, które reprezentuje organizacja czyli w latach 2003 – 2005 Krajowe Zrzeszenie Producentów Materiałów Budowlanych CERBUD liczyło ponad 120 członków. Aktualnie członkami Zrzeszenia jest 40 podmiotów.

 

polska-cegla

Nasza nową inicjatywa jest Polska Cegła.

POLSKA CEGŁA jest marką, którą Krajowe Zrzeszenie Producentów Materiałów Budowlanych CERBUD powołało do życia w celu zaproponowania konsumentom i użytkownikom budowlanych wyrobów ceramicznych materiały budowlane o najwyższej, sprawdzonej jakości, pochodzące od zweryfikowanych i rzetelnych producentów.

Więcej informacji

Członkowie

   Osiągnięcia

    

   Wśród najważniejszych osiągnięć Zrzeszenia od powstania organizacji należy wymienić:

   • skuteczne poruszenie problematyki złych regulacji prawa podatkowego w zakresie podatków lokalnych uwieńczone realizacją programu z cyklu „Sprawa dla reportera” redaktor Elżbiety Jaworowicz,
   • doprowadzenie do zmiany przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych
    w zakresie opodatkowania budowli skutkujące istotnym zmniejszeniem od 2003 r. obciążeń podatkowych większości producentów ceramiki budowlanej,
   • istotny wpływ na przesunięcie o półtorej roku daty wejścia w życie obowiązku posiadania przez zakłady ceramiczne decyzji pozwolenia zintegrowane,
   • opracowanie wzorcowego wniosku o wydanie pozwolenia zintegrowanego dla małych zakładów ceramicznych, który uzyskał akceptację Ministerstwa Środowiska,
   • organizacja we współpracy z Ministerstwem Środowiska w 2006 r. centralnego szkolenia dla pracowników starostw powiatowych w zakresie cech i charakterystyki małych i średniej wielkości zakładów ceramicznych w związku z obowiązkiem uzyskania przez nie pozwoleń zintegrowanych,
   • świadczenie usługi opracowywania pozwoleń zintegrowanych dla małych oraz średniej wielkości zakładów ceramicznych przez zespół powołany przez Zrzeszenie; w latach 2006 – 2009 pod nadzorem Zrzeszenia opracowanych zostało ok. 70 dokumentacji wniosków o wydanie pozwoleń zintegrowanych, co oznaczało objęcie działaniami Zrzeszenia ok. 25% małych zakładów ceramicznych wymagających w tamtym okresie pozwolenia zintegrowanego; skala aktywności Zrzeszenia oraz warunki finansowe, jakie zostały zaproponowane od samego początku świadczenia usługi w w/w zakresie wpłynęły na znaczące obniżenie pierwotnie ukształtowanych przez rynek cen za opracowanie dokumentacji pozwoleń zintegrowanych, co przyniosło korzyść również podmiotom korzystającym z usług oferowanych przez alternatywnych oferentów,
   • aktywny udział w tworzeniu I planu rozdziału uprawnień do emisji CO2, dzięki czemu zakłady ceramiczne, w szczególności małe i średniej wielkości otrzymały na lata 2005 – 2007 możliwie najwyższe przydziały uprawnień; należy dodać, że Zrzeszenie było jednym z nielicznych podmiotów, które dysponowały dość precyzyjnymi i kompletnymi danymi dotyczącymi branży, zaś dane te zarówno globalne, jak i jednostkowe były punktem wyjściowym do opracowywania planu,
   • aktywny udział w działaniach mających swój skutek w trwałym wyłączeniu od 2008 r. małych oraz średniej wielkości zakładów ceramicznych z uczestnictwa w systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych na kolejne okresy rozliczeniowe; to pod wpływem argumentacji Zrzeszenia oraz wykonanej dużej merytorycznej pracy wspólnie z Krajowym Administratorem Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji osiągnięto ten ważny cel,
   • kilkuletnia batalia o uznanie za poprawną dokonanej przez Zrzeszenie interpretacji przepisów ustawy Prawo ochrony środowiska dotyczących opłat podwyższonych, do których ponoszenia zmuszonych zostało przez urzędy marszałkowskie wielu właścicieli zakładów ceramicznych; w ramach tych zabiegów zapadały pozytywne rozstrzygnięcia w Wojewódzkich Sądach Administracyjnych, ale największe znacznie miały dwie sprawy, które trafiły ostatecznie aż pod rozstrzygnięcie Naczelnego Sądu Administracyjnego, który wydał w obu przypadkach pozytywne rozstrzygnięcia (wyroki: z 25 maja 2011 r. sygn. akt II OSK 939/10 oraz z 29 marca 2012 r. (II OSK 73/11); dzięki determinacji Zrzeszenia kilkunastu przedsiębiorców odzyskało
    150.000 zł,
   • wykonanie opracowania na zlecenie Ministerstwa Środowiska pt. „Krótka charakterystyka sektora małych i średnich instalacji do produkcji wyrobów ceramicznych za pomocą wypalania oraz określenie poziomu emisji do powietrza głównych substancji ze spalania paliw w źródłach spalania zainstalowanych w tych instalacjach”, które było podstawowym elementem oceny rzeczywistego poziomu oddziaływania instalacji z tego sektora na środowisko w zakresie emisji substancji
    z punktu widzenia zasadności dalszego utrzymywania obowiązku posiadania przez te zakłady pozwoleń zintegrowanych,
   • istotny wkład poprzez aktywną współpracę z Ministerstwem Środowiska w zmianę regulacji prawnych, których skutkiem stało się skuteczne wyłączenie wobec większości małych oraz średniej wielkości zakładów ceramicznych wymogu posiadania pozwoleń zintegrowanych od września 2014 r.,
   • poprawa wiedzy technicznej i technologicznej właścicieli zakładów oraz propagowanie nowych rozwiązań w ramach organizowanych od 2003 r. cykli szkoleniowych w ramach formuły Seminariów Ceramicznych organizowanych wspólnie z jednym z najlepszych
    i najbardziej doświadczonych technologów ceramicznych w kraju inż. Ryszardem Belakiem.

    

   Ponadto Zrzeszenie corocznie bierze czynny udział w konsultacjach społecznych dotyczących zmian prawa, inicjuje oczekiwane rozwiązania prawne, a także współpracuje z organizacjami branżowymi, instytucjami i organami centralnymi oraz samorządowymi.

   Organizacja

   Przejdź na stronę gdzie znajdziesz wszelkie informacje o strukturze, statucie  oraz pobierzesz  potrzebne dokumenty

   Przejdź